PÁR SLOV ÚVODEM

"Samozřejmě, že mě zajímá budoucnost.

Koneckonců, strávím v ní zbytek svého života."

Mark Twain, spisovatel

Žijeme v době, pro kterou jsou charakteristické neustálé změny. Pouhé memorování nestačí a díky internetu už ani není zapotřebí. Mnohem důležitější je umět informace kriticky hodnotit, utvářet si vlastní názory a postoje. Naším cílem je, aby se žáci učili být samostatnými a aby se dokázali dívat na věci z různých úhlů pohledu.

Vycházíme z předpokladu, že děti jsou přirozeně zvídavé a touží po objevování světa, v němž žijí. Učí se na principu spolupráce a vzájemně se tak obohacují. Učitel je v našem pojetí v roli partnera, který koordinuje činnosti a pomáhá dětem na jejich cestě za poznáním.

Důležitější, než vědomosti se pro budoucí svět jeví dovednosti a hodnoty. Nevíme, kam až se svět posune, ani jaké vědomosti budou dnešní děti potřebovat, až dospějí. A tak žáky učíme se učit a chystáme je na celoživotní učení. Je jisté, že budoucí svět nebude jednodušší než ten dnešní. Každý jedinec je a bude ve společnosti součástí složitých sociálních vazeb, jak pracovních, tak soukromých. Klademe tedy velký důraz na bezproblémové soužití v komunitě lidí (ve třídě i v celé škole). Učíme žáky respektovat odlišnosti druhých, pomáhat a umět si o pomoc říct, pracovat v týmu. Vedeme děti k sebepoznání a k budování vlastního systému hodnot, který jim umožní vést spokojený a úspěšný život. Za svůj rozvoj je zodpovědný každý sám. Učební látka je v tomto pojetí pouze prostředek, nástroj či nosič dovedností a postojů. Není důležité, co se žáci učí (vyjmenovaná slova, Přemyslovce nebo sčítat), ale jak se to učí.

Nemůžeme během dne nechat dveře naší školy dokořán, ale rádi je pro vás otevřeme, pokud byste chtěli vidět, jaké metody a přístupy ve výuce používáme. Domluvte si v takovém případě vhodný termín s naší paní ředitelkou. Těšíme se na vás.


NAŠE POSLÁNÍ 

Důvěra v děti

Jsme škola, která staví na vrozené zvídavosti dětí a touze se učit. Volbou přístupů a metod žáky vedeme k sebepoznávání a sebeřízení, tedy k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání. Věříme v sílu vnitřní motivace a zároveň respektujeme různé úrovně vývoje jednotlivých dětí. Nedostatečnou vnitřní motivaci dítěte chápeme jako obrannou nebo zastírací reakci na nějakou dřívější zkušenost dítěte. Nepřistupujeme k motivaci vnější, ale usilujeme ve spolupráci s rodinou o vyřešení traumat a o nastolení cesty k budování motivace vnitřní.

Důvěra dětí

Důvěra dětí v nás dospělé je pro naši vzdělávací strategii klíčová. Pro žáky jsme partnery na jejich vzdělávací cestě. Pouze v důvěryplném a bezpečném prostředí se mohou všechny děti rozvíjet na své maximum a co nejefektivněji se připravovat na budoucí život. Věříme, že nejdůležitější je, aby z dětí vyrostli dobří lidé. 


Každé učivo, které dětem předkládáme, prostupují prvky osobnostního, sociálního a poznávacího rozvoje.

                                    Budujeme ve škole bezpečné prostředí, přátelské klima a dobré vztahy.                                                  Věříme, že toto nastavení přispívá k lepšímu prospěchu dětí.

Dnes platí, že lidé s rozvinutou emoční a sociální inteligencí jsou perspektivnější na trhu práce a vedou šťastnější život.


NAŠE VIZE

přístupy a metody - hodnotová výchova - regionálno a ochrana životního prostředí

Naše škola se stane stabilní a v Plzeňském kraji uznávanou školou pro své přístupy a metody. Budeme mít smysluplný ŠVP postavený na nezbytných znalostech, dovednostech a kompetencích, který ovšem bude akcentovat osobnostní (morálně-volní) rozvoj dítěte.

Z průřezových témat se budeme specializovat na oblast ochrany životního prostředí reflektovanou zejména na regionální tematice CHKO a NP Šumava. Budeme využívat zdroje, které nám tento region nabízí (místní obyvatele, firmy, organizace, spolky, zajímavá místa...), aby výuka pro děti byla co nejnázornější a nejautentičtější. Využijeme genia loci, čímž částečně vyvážíme dojíždění nespádových žáků, kterých bude ve škole vždy drtivá většina, a na nichž škola je a bude existenčně závislá. 


PRINCIPY SPOLUPRÁCE S RODIČI

Rodiče a škola mají stejný cíl - výchovu a vzdělávání dítěte. Přesto se mohou jejich představy o působení dítěte ve škole a o vzájemné spolupráci zásadně lišit.

Abychom předešli nedorozuměním, zklamáním nebo dokonce konfliktům, definovali jsme principy, jejichž respektování všemi zúčastněnými tvoří, věříme, dobrý základ pro fungující a udržitelnou spolupráci školy a rodiny.

Princip volby školy

Rodiče, kteří do naší školy zapíší své dítě, znají a akceptují naše základní směřování a naše specifika. Uznávají naše hodnoty a naši jedinečnost.

Princip hromadnosti vzdělávání

Rodiče, kteří do naší školy zapíší své dítě, chápou, že individuální potřeby jejich dítěte mohou být často řešeny pouze v kontextu celku, nikdy ne na úkor dítěte nebo dětí dalších.

Princip otevřené komunikace

Rodiče, kteří do naší školy zapíší své dítě, volí adekvátního komunikačního partnera podle situace. Individuální témata řeší přednostně s příslušným vyučujícím, až v druhé řadě s třídním učitelem, v případě potřeby pak s ředitelkou školy. Celotřídní témata diskutují s třídním učitelem, celoškolní pak s ředitelkou školy.

Jsme přesvědčeni o tom, že rodiče je třeba "vtáhnout do hry" ještě před nástupem jejich dítěte do školy. Rodiče potřebují diskutovat o svých potřebách, přáních, představách a očekáváních, a to nejen se zástupci školy, ale také mezi sebou. Potřebují se navzájem podpořit, inspirovat, vyslechnout. Škola taková setkání rodičům zprostředkovává. 

Princip teď a tady jsme v procesu

Dítě se neustále vyvíjí a jeho osobnost roste. Informace o tom, jak se vašemu dítěti nyní daří, nejsou soudem či diagnózou, ale popisem současného stavu (TEĎ A TADY). Jsou zároveň odrazovým můstkem pro plánování dalších kroků. Toto plánování je společnou záležitostí rodiny a školy. V rámci vzdělávacího procesu můžeme podniknout určité kroky. Jen s Vaší pomocí může společné konání přinést ovoce. 

Veškerá komunikace je postavena na vzájemné důvěře a partnerství, neboť... Rodiče a škola mají stejný cíl.


NÁŠ TÝM 


Markéta Kotěšovcová - ředitelka školy

Co mi paměť sahá, vždycky jsem tvrdila, že budu učitelkou.
Z pedagogické fakulty jsem ovšem po roce studia utekla na filozofickou. I tam se naštěstí dalo vedle oborové aprobace (v mém případě k anglistice a germanistice) získat pedagogické vzdělání. Viděla jsem se jako středoškolská učitelka. Roční studijní pobyt v Německu (Marburgu a Jeno, nikdy nezapomenu) mě významně posunul nejen jazykově, ale i osobnostně. Dodnes ze zážitků a zkušeností té doby čerpám. Jako obrovské štěstí jsem vnímala možnost nastoupit hned po ukončení studií (psal se rok 2006) na gymnázium. Kantořina mě bavila, vysoká úroveň výuky mě nutila udržovat svou jazykovou vybavenost, důležitý pro mě byl výkon. 

Zvrat ve vnímání světa a poměrů v něm mi přinesla mateřská dovolená. Dříve opomíjené hodnoty nabraly na důležitosti. Svět se mi v hlavě ohromně zkomplikoval, neustále mi kladl nové a nové otázky, dával mi možnost výběru a chtěl, abych se sama rozhodla, naléhal, abych se učila novým věcem. Komunikace s rodinou a výchova vlastních dětí se ne vždy dařily bez problémů. Vzorce mezilidských vztahů vžité z dětství se mi začaly příčit. Chtěla jsem to jinak, ale netušila jak. "Zachránilo" mě respektující či partnerské pojetí postavené na rovnosti všech zúčastněných. Nabízená svoboda

a nezávislost tu jde ruku v ruce s důvěrou a nutností převzít zodpovědnost za své činy. 
Po návratu na gymnázium po pětileté rodičovské pauze jsem brzy vycítila, že nejsem na správném místě. Spousta věcí, jichž jsem dřív byla součástí, mi přestala dávat smysl. Změna byla nevyhnutelná. 

Vést školu, která ví, kam směřuje, a proč dělá to, co dělá, mě naplňuje a dennodenně obohacuje. Přeji naší škole dlouhá léta a široké úsměvy dětí a žáků překračujících její práh. 


Kateřina Harsányiová - třídní učitelka I. třídy

Původním oborem, který jsem vystudovala na Obchodní akademii v Mostě, je ekonomie. Po maturitě jsem se rozhodla pro rozšíření svých vědomostí a kvalifikace, začala jsem se studiem práv na ZČU v Plzni. Během studia jsem však zjistila, že to není to, co by mě naplňovalo, ani to, co bych v životě chtěla dělat. Impulsem k přehodnocení svých osobních hodnot a priorit bylo narození mého druhého syna. Role rodiče mi ukázala, že je velký rozdíl v tom, jak k dětem přistupovat, jak s dětmi vycházet, jak je motivovat a při tom je přirozeně rozvíjet. Tento pohled mě přiměl k nutnosti vlastního rozvoje, vzdělávání se a potřebě pomoci i jiným dětem. Vydala jsem se proto cestou asistenta pedagoga. Tato cesta mě zavedla na ZŠ Čachrov. Zde mi bylo umožněno vykonávat praxi potřebnou pro studium Asistenta pedagoga. Již praxe mě přesvědčila o tom, že mé rozhodnutí bylo správnou volbou nejen proto, že mě práce s dětmi baví a naplňuje, ale také proto, že mě oslovil přístup a vize čachrovské školy. Když poté přišla nabídka pracovat zde na pozici asistenta pedagoga, s potěšením a bez váhání jsem ji přijala. Jsem ráda, že mohu být součástí kolektivu, kde hraje velkou roli respekt, pochopení, důvěra a tolerance.  


Veronika Beranová - třídní učitelka II. třídy

Odmala jsem chtěla pracovat ve zdravotnictví. Několikrát mi osud ukázal, že moje profesní cesta nebude úplně jednoduchá. Odmaturovala jsem na Střední pedagogické škole v oboru Výchovná a humanitární činnost a konečně se vrhla do zdravotnictví - VŠ jsem ukončila v oboru Ergoterapie
a nastoupila do Domova pro seniory. O rok později se mi narodil první syn. Po mateřské jsem přemýšlela, co dál dělat, aby mě práce naplňovala a uspokojovala. Začala jsem uvažovat o sociální práci. Měla jsem v plánu při druhé mateřské v klidu dostudovat a mým snem byla samozřejmě práce v oboru. Pak ale přišla nabídka z této školy na pozici asistentky pedagoga. Tuto práci jsem nikdy nedělala a byla to pro mě výzva. Začátek byl pro mne velice náročný. Velmi pomalu jsem poznávala děti i dospělé a postupem času jsem zjistila, že neučím já děti, ale ony mě. Stále se učím být lepším člověkem, parťákem a koneckonců i lepší mámou. Učím se pracovat na vztazích, ačkoliv jsem si myslela, že "to prostě jinak nejde". Díky trpělivosti a bezmezné vstřícnosti zdejších dospěláků vím, že to jde, a dokonce mnohem lépe a s menšími ranami na duši. Díky, snad osudu, ale určitě všem ve škole, že můžu být součástí tohoto týmu.

Tereza Stachová - asistentka pedagoga ve II. třídě


Dana Holá - třídní učitelka III. třídy, zástupkyně ředitelky

Dobrý den, jmenuji se Danka. Na Univerzitě v Hradci Králové jsem postupně vystudovala obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik v komplexní krizové intervenci. Většinu profesního života jsem pracovala v oblasti patosociálních jevů u dospělých, adolescentů i dětí, se závislostmi v rámci primární, sekundární i terciální prevence a s rodinami ze sociálně exkludovaného prostředí. Vytvářela a realizovala jsem interaktivní vzdělávací programy pro děti předškolního, mladšího a staršího školního věku i středoškoláky.

Nejdůležitějším kritériem v mé práci byla vždy zakázka klienta, to, že jsme v naší interakci rovnocennými partnery, a vzájemná elementární úcta a respekt. Jsem přesvědčena, že bez těchto hodnot a principů se pozitivní změny nastavují jen velmi obtížně. A s tímto přesvědčením přicházím do čachrovské školy. Za jejími vizemi, hodnotami a pravidly. Ale hlavně za dětmi.


Jana Hoogstraaten - asistentka pedagoga ve III. třídě

Shodou vícero životních okolností jsem na ukončené klatovské gymnázium navázala studiem školy ekonomického směru. Tomuto oboru jsem se hezkých pár let také věnovala. S plynoucím časem jsem nabyla cenné zkušenosti i v dalších profesích, jednou z nich byla pozice vychovatelky a asistentky pedagoga na základní škole. Celý život mi byla nejbližší práce s lidmi, práci s dětmi vnímám navíc jako vklad do celé společnosti. Vlastní mateřství mi pak přineslo potřebu hledat a poznávat cesty k výchově a vzdělávání dětí, které jsem do té doby neznala. I potřebu rozvíjet samu sebe. Možnost pracovat na čachrovské škole jsem proto nadšeně uvítala. Na škole, kde jsou důležitými hodnotami respekt, vzájemná důvěra, sebepoznávání a v neposlední řadě jedinečnost dětí. Velmi mě těší, že jsem se stala součástí tohoto pulzujícího seskupení dětí a dospěláků a těším se také na všechna dobrodružství, která společně zažijeme.


Lucie Šíchová - třídní učitelka IV. třídy

Vystudovala jsem učitelství angličtiny pro ZŠ a JŠ na MU v Brně, ale po přistěhování do Klatov jsem práci v oboru nesehnala. Pracovat jsem chtěla, a tak jsem své první cenné zkušenosti sbírala u japonské výrobní společnosti, kde jsem dostala spoustu důležitých životních lekcí, které dodnes ovlivňují můj pohled na to, co je důležité a co by měla škola dětem poskytnout, co je naučit. Nahlédla jsem zde nejen do jiné mentality lidí, ale především do svých vlastních možností a jak se mohu zlepšovat a najít zalíbení v tom, co dělám. Role rodiče byla další velkou výzvou ke změnám. Pochopila jsem záhy, že
i zde potřebuji hledat nové možnosti a dále se rozvíjet. Za stěžejní považuji schopnost empatie a efektivní komunikace, ke kterým mi pomáhá respektující přístup a nenásilná komunikace. Nechtěla jsem se stát rodičem "kritikem systému vzdělávání", vrátila jsem se do školství, které jsem v podstatě nikdy úplně neopustila, protože mne bavilo pomáhat těm, kterým angličtina ve škole nešla, a hledat pro ně vhodné metody. Do výuky angličtiny jsem postupně zapojila principy Hejného matematiky
a kritického myšlení, ve kterých jsem našla cestu k dovednostem, jež jsem sama postrádala při nástupu do svého prvního zaměstnání. Brzy jsem pocítila potřebu dostudovat si učitelství prvního stupně. Našla jsem se ve své práci a řekla bych, že v podstatě dělám, co jsem dělat vždy chtěla. 


Žaneta Vojířová - asistentka pedagoga ve IV. třídě

Zájem o humanitní obory a touha po dalším vzdělání mě po střední škole zavedly na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde jsem vystudovala pedagogickou fakultu s aprobací český jazyk a psychologie. Již během studií jsem se ztotožňovala s tím, že ve výuce je nejdůležitější motivace vnitřní a také přístup, který na dětech a studentech nezanechá jakákoliv traumata a vychová z nich čestné a hodné lidi. Po dokončení studia jsem však vlivem několika okolností do školství nenastoupila a prošla si zaměstnáními, která s výukou nesouvisela, avšak nabídla mi mnohé jiné cenné zkušenosti, především pak uvědomění si, že člověk musí dělat to, co mu dává smysl. Práce s dětmi mi smysl dává, a proto jsem za nabídku pozice asistentky pedagoga v Čachrově velmi vděčná, neboť věřím, že pokud se chci do školství navrátit, budu právě tady na tom správném místě.  


Anna Krčmová - třídní učitelka V. třídy

Vystudovala jsem učitelství pro základní školy na ZČU v Plzni. Během tohoto studia jsem v rámci programu Erasmus navštívila krásnou zemi se vstřícnými lidmi, Belgii. Z Belgie jsem si odvezla nejen kousky vynikající čokolády, zážitky a zkušenosti, ale také moto "open mind". Toto moto mě provází celou mou 6letou praxí a 5letou mateřskou dovolenou s mými dvěma dětmi. Nyní na ZŠ Čachrov otevírám další kapitolu své praxe a předávání zkušeností a těším se, co nového nám tato spolupráce přinese.


Karolína Kobernová - vychovatelka ve školní družině, učitelka Pohybu a zdraví

"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

Na základní škole pracuji jako učitelka předmětu Z, ale také jako vychovatelka ve školní družině. Pocházím z Prahy, kde jsem 6 let pracovala jako vychovatelka ve školní družině. Mám bohaté zkušenosti ze školního prostředí, které ráda budu předávat dál. Práce s dětmi mne velice baví a naplňuje, jelikož když do dítěte vložíte lásku, čas, trpělivost, porozumění, ale také energii, tak vám to dítě dříve či později v nějaké podobě vrátí. Miluji velice zpětné vazby, a těch se mi právě od dětí ve velké míře dostává, a za to jsem velice ráda, proto mě tato práce velmi naplňuje a dává mi smysl. Ráda s dětmi sportuji, jelikož se žáci naučí při sportovních aktivitách poznávat své silné i slabší stránky, ale také posilují svůj imunitní systém. Sport má blahodárné účinky na psychickou pohodu dítěte. Vše vím z vlastní zkušenosti, jelikož jsem chodila na sportovní školu zaměřenou na atletiku. Ráda ukážu dětem i tento sportovní směr. Každý den v družině může být jiný, jednou je více kreativní, jindy se snažíme poznávat krásy přírody. K mým zálibám patří sport, zdokonalování se v německém jazyce, procházky přírodou s mým psem, cestování a vaření. Doufám, že pro vaše děti budu nejen učitelkou a vychovatelkou, ale i skvělou kamarádkou, se kterou budou moci sdílet své radostné okamžiky.