Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

V Čachrově dne 15. 4. 2021


Vážení rodiče, vzhledem k okolnostem, které nám již rok znepříjemňují život, jsem nucena přizpůsobit organizaci zápisu dětí do MŠ tak, aby byla zaručena bezpečnost všech zúčastněných, respektovány Vaše možnosti i možnosti školy a splněny všechny zákonné povinnosti. Věřím, že si omezení prvotního kontaktu při zápisu budeme moci později vynahradit.

Prosím Vás o přečtení následujících řádek, aby se Vám dostalo potřebných informací k zápisu Vašeho dítěte do naší školky. Formuláře (žádost a přihlášku) je možné stáhnout zde nebo vyplnit osobně ve škole.

· Kritéria přijímání a kapacita školky:

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádové děti) mají při přijímání přednost před dětmi nespádovými. Školka má kapacitu 14 dětí. Pro děti, které do 31. 8. dosáhly pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

· Termíny:

Období pro příjem žádosti o přijetí do MŠ stanovuji od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

· Způsoby podání žádosti:

 • datovou schránkou (lze zřídit zdarma)
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou
 • osobně ve škole ve středu 12. května 2021 mezi 8:30 - 11:30 a 14:00 - 15:00 hodin

Na email, který uvedete v žádosti (popř. telefonicky), Vám sdělím registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v seznamu uchazečů v rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu na webových stránkách a na úřední desce školy se rozhodnutí považují za oznámená.

Pokyny k vyplňování žádosti o přijetí do MŠ:

Do kolonky Žadatel patří jeden z rodičů, popř. jiná osoba oprávněná dítě zastupovat. Uvedete-li oba rodiče, bude muset být správní řízení vedeno s oběma.

· Přílohy žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

S ohledem na povinnost ředitele školy ověřit, zda za dítě u zápisu jedná oprávněná osoba, prosím, přiložte k žádosti prostou kopii nebo sken rodného listu dítěte. Při osobním zápisu ve škole přineste, prosím, originál rodného listu k nahlédnutí.

· Individuální vzdělávání

Budete-li své dítě s povinností předškolního vzdělávání vzdělávat doma, nebo bude navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola, oznamte prosím tuto skutečnost zároveň s žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (vzor oznámení ke stažení zde).

V případě dotazů a nejasností se na mě prosím neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním klidných a zdravých dnů

Markéta Kotěšovcová, ředitelka školy

******************************************************************************


MATEŘSKÁ ŠKOLA ČACHROV - TO JSME MY, DĚTI!!!

Další fotografie školky najdete na:

https://mscachrov.rajce.idnes.cz/

                                                                                                       

Naše školička je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku od 2 do 6 let.

Provoz MŠ: 7.00 - 16.00 hodin

Kapacita je 14 dětí.

Sídlíme v budově školy. Na děti se každý den těší učitelky Libuše Rudolfová a Martina Matějková.


K rozvíjení dítěte užíváme přiměřených metod a forem práce:

- Práce s příběhem, využíváme prvky tvořivé dramatiky

pohádky i reálné příběhy provázejí naše dny v MŠ a propojují je

navzájem. Příběhy dávají životu ve třídě tah, návaznost,

perspektivu a prostor ke zkoumání, učení i emočnímu

zainteresování. Z příběhů se skládá život.

- Aktivní učení - děti se účastní rozhodování, zapojují smysly, myšlení, emoce i vytvářejí postoje.

- Činnostní či prožitkové učení - klade důraz na zkušenost, prožitek, aktivitu, vlastní tvoření, jednání dětí, experiment.

- Hra - nejpřirozenější dětská činnost spontánní i řízená-

- Osobnostně sociální výchova - nejdůležitější jsou děti, jejich radosti, starosti, postřehy, vzájemné vztahy (víc než dodržení plánu či perfektní výzdoba).

Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

 • Dítě si z MŠ odnáší kompetence, ne splněné úkoly
 • Důraz je kladen na to, co prožívá, jak se cítí
 • Ve středu zájmu stojí dítě se svými potřebami a zájmy
 • Vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, pro pedagoga činností záměrnou
 • Hlavními prostředky vzdělávání v MŠ jsou činnosti (a vzory). - Co dítě dělá, ne jaký úkol plní
 • Nejdůležitější je to, co dítě v MŠ prožívá a jak se cítí - tj. prožitky, zkušenosti
 • Jádro vzdělávání neleží v řízené činnosti, ale ve všem, co se děje během dne